Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Nadleśnictwa Bobolice występują 4 rezerwaty przyrody, w tym 1 na gruntach nadleśnictwa  - Rezerwat „Buczyna" oraz 3 na gruntach innej własności – Rezerwaty: „Jezioro Szare", „Jezioro Piekiełko", „Jezioro Kiełpino"


Rezerwat „BUCZYNA" – położony jest w powiecie koszalińskim, gminie Bobolice, obrębie leśnym Bobolice, leśnictwie Łanki, oddz. 426a,b.
Obejmuje obszar 9,78 ha, w tym:

  • grunty zalesione – 9,46 ha;
  • grunty związane z gospodarką leśną (drogi) – 0,32 ha.


Celem ochrony jest zachowanie lasu wykazującego cechy lasu pierwotnego (kwaśna buczyna niżowa) z rzadko występującymi porostami z rodzaju Cladonia i Parmelia.
Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 70 gatunków roślin naczyniowych, 45 gatunków porostów i 23 gatunków mchów.

Rezerwat „JEZIORO SZARE" – obręb Bobolice, leśnictwo Zarzewie.
Obejmuje obszar 8,30 ha.
Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi, tj. lobelią jeziorną (Lobelia dortmanna) i poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris).
Jezioro Szare poza wartościami przyrodniczymi ma również bardzo duże wartości krajobrazowe. Położone jest ono w głębokiej niecce o stromych brzegach porośniętych mieszanymi drzewostanami liściastymi z domieszką gatunków iglastych.

Rezerwat „JEZIORO PIEKIEŁKO" – obręb Bobolice, leśnictwo Ruda.
Obejmuje obszar 9,95 ha.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi, tj. lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris), brzeżycą jednokwiatową (Litorella uniflora) i wieloma innymi.

Rezerwat „JEZIORO KIEŁPINO" – obręb Bobolice, leśnictwo Żubrowo.
Obejmuje obszar 49,38 ha.
Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi, tj. lobelią jeziorną (Lobelia dortmanna), poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris) i wieloma innymi.