Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach Nadleśnictwa Bobolice występuje 28 obiektów uznanych za pomniki przyrody: 13 pojedynczych okazów drzew, 4 grupy drzew i 2 pojedyncze oraz dwa położone obok siebie głazy narzutowe.

Resources to get