Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests ) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych zostały ustanowione w celu poprawy warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem, w związku z tym na tych obszarach zabronione jest usuwanie posuszu oraz wszelkiego martwego drewna.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Bobolice informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.